Privacyverklaring Duffel KBBC

Algemeen

Basketbal Duffel KBBC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we over u verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Duffel KBBC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:Als Duffel KBBC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Duffel KBBC                         
Putsesteenweg 292              
2820 Bonheiden
duffelbbcsecretariaat@hotmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Duffel KBBC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:Welke gegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:


Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden – gedeeltelijk – verwerkt door volgende vrijwillige medewerkers:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Dit betekent dat we met oa de Webmaster van onze website (Sportadministratie) de nodige afspraken hebben gemaakt om je persoonsgegevens te beveiligen.
Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals bv in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.


Bewaartermijn

Duffel KBBC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans wissen wij uw gegevens binnen een termijn van 3 jaar.  Uw gegevens worden in elk geval niet langer dan de maximaal wettelijk toegestane termijn van 5 jaar na het verlaten van de club bewaard.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben basismaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:


Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met
ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoek.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

Duffel KBBC kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018